Kultur er kult

På bildet som jeg la ut i går ser dere et lite glimt av manuset mitt, noen lurte fælt på om kommunen skrev dokumentene sine på dialekt, men det gjør de altså ikke, det er jeg som liker å skrive manusene mine på dialekt.

Her er mitt bidrag i årets budsjettdebatt:

SV ser på kultur som et viktig element i menneskenes liv i et hvert samfunn. Derfor er det viktig for oss å sikre at alle innbyggere har gode muligheter, både til å skape kunst og kultur selv, og til å nyte og glede seg over kulturtilbud. Vi mener at bevilgninger til mangfoldige kulturtiltak er en fornuftig investering i et godt, inkluderende og kreativt lokalsamfunn.

Et tiltak som vi mener er et at de viktigste vi har i kommunen, er kulturskolen. Dette er en viktig institusjon som gir et godt og variert tilbud til barn og unge. Å ha et godt kulturtilbud for barn og unge er viktig, både for at de ska få selvrealisere egne kunstneriske evner og ferdigheter, og i tillegg sikre et godt fritidstilbud som gir inspirasjon og glede til hvert enkelt barn. Vi ønsker derfor ikke å øke egenbetalingen eller redusere tilbudet knyttet til SFO. Kulturskolen må være et tilbud for alle barn og unge i Stavanger, ikke en eliteskole for de mer privilegerte.

Et annet tiltak rettet mot barn og unge som vi ønsker å prioritere i vårt budsjettforslag er å opprettholde bussavtalen i den kulturelle skolesekken. I tidligere dialoger med kulturaktører, har dette blitt trukket fram som et av de viktigste tiltakene som blir gjort for skolene i kulturell sammenheng. Noen skoler er avhengige av dette tilbudet for at elevene deres skal kunne delta på ulike kulturarrangementer rettet mot skolen, og da mener vi i SV at det er kommunen sin plikt å kunne gi alle den samme muligheten te å delta.

I dag ble vi møtt av unge aksjonister som kjemper for at kommunen ikke skal kutte i kulturtilbud til byens unge, og jeg syns alle i denne salen burde høre på dem. Vi kan ikke kalle oss for en fullverdig kulturby, hvis vi kutter i tilbud som bidrar til å utvikle og skape kultur for de unge. I stedet for å kutte, så må vi styrke disse tilbudene, og kanskje spesielt lavterskeltilbudene for ungdom, som Metropolis. Vi har hørt det mange ganger før: Kor ska me gjør av oss? Kor ska me gå? Ungdom i Stavanger har brukt disse spørsmålene i alt fra sanger til appeller i mange år. Når skal politikerne i denne salen svare ungdommen? Ikke alle velge å drive med aktiviteter som allerede har sterke tilbud, og de må også få et tilbud. Om det e ungdom som vil rappe, lage radio eller bare vær sosiale, felles for unge er at de søker utløp for livsglede og skapertrang, da mener vi at det er viktig at det finnes et allsidig fritidstilbud for ungdom.

Kultur er ikke bare viktig for barn og unge, SV mener at kultur er viktig som virkemiddel til gode levevilkår og næringsutvikling. Derfor foreslår vi å tilbakeføre 2,150 mill kr til kulturaktørene og 1 mill kr til Tou Scene for å sikre driften og for at de skal komme videre med utviklingen av konseptet. Vi ønsker at Tou Scene skal være mer enn en bygning, vi ønsker at bygningen skal ha innhold og at denne unike og allsidige bygningen ska vær en sterk kulturarena for hele Stavanger-regionen.

English:

Here is my contribution to this year’s budget debate:

SV looks at culture as an important element in human life in any society. Therefore it is important to ensure that all residents have good opportunities, both to create art and culture themselves, and to enjoy and appreciate the culture. We believe that funding for cultural diversity is a good investment in a good, inclusive and creative communitie.

One measure that we believe is the most important thing we have in the community, the Kulturskolen. This is an important institution that provides good and varied activities for children and young people. Having good cultural activities for children and young people is important both because they shall make even realize their own artistic abilities and skills, and also to ensure good leisure facilities that provide inspiration and joy to each child. We wish therefore to not increase their payments or reduce the offer related to the SFO. Culture must be offered to all children and youth in Stavanger, not an elite school for the more privileged.

Another measure aimed at children and young people who we want to prioritize our budget is to maintain the bus agreement in the cultural schoolbag. In previous dialogues with cultural operators, this has been highlighted as one of the most important measures which will be made for schools in a cultural context. Some schools rely on this offer for their pupils to participate in various cultural events aimed at the school, and SV means that its the municipality’s duty to give everyone the same opportunity to participate.

Today we were greeted by young activists who are fighting for the municipality not to cut the city’s cultural offer to young people, and I think everyone in this room should hear them out. We can’t call us a real culture-city, if we cut the facilities that help to develop and create the culture of the young. Instead of cutting, we must strengthen these facilities, and especially the ones like Metropolis. We’ve heard it many times before: Where shall we make of us? Where shall we go? Youth in Stavanger has used these questions in everything from songs to speeches for many years. When will the politicians in this room answer the youth? Not all choose to engage in activities that already have strong offers. Whether young people want to rap, make radio or just be social, shared by young people is that they seek an outlet for exuberance and creativity, so we believe it is important that there is a versatile leisure facilities for young people.

Culture is not only important for children and adolescents, SV believes that culture is important as a means to good living conditions and economic development.Therefore, we propose to reverse the 2.150 million for cultural participants and 1 million to Tou Scene in order to ensure the operation and for them to get on with developing the concept. We want Tou Scene to be more than a building, we wish that the building should have content and that this unique and versatile building shall be a strong cultural arena of the Stavanger region.

Reklamer

8 comments

  1. Veldig veldig bra skrevet og jeg er så enig med deg. Jeg lurer på hvorfor det er så lite for barn og ungdommer? Det er absolutt ikke nok tilbud i det hele tatt. Da jeg var sånn 15-16 år hadde vi et sted å dra fra klokken tre til syv, men hvor skulle vi gjøre av oss etterpå? Jo, vi festet istedenfor. Jeg skjønner ikke hvorfor byene ikke arrangerer noe for ungdommer? Kanskje konserter, teltturer osv? For tiden virker det som om ungdommer henger kun et sted; på kjøpesenter.

  2. kjolen er fra h&m. de har fått så mye fint der i det siste! deilig. går forresten kulturprosjektledelse. så veldig kult at du engasjerer deg rundt temaet!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s